فرم آموزش HSE ایمنی جوشکاری و برشکاری| آموزش کارگاهی ایمنی مربوط جوشکاری

۲۲,۰۰۰ تومان

توضیحات

فرم آموزش HSE ایمنی جوشکاری و برشکاری

ایمنی و اجرای کار ایمن در فعالیت های اجرایی کارگاه ها و پروژه ها از مسائل با اهمیت و ضروری است که کارفرما، شرکتهای پیمانکاری و پیمانکاران جزء هر پروژه ای نگاه ویژه ای به آن دارند. به همین سبب مسئولان ایمنی (HSE) وظایف مهمی بر دوش خواهند داشت. شاید هر فرد کارگاهی و یا شاغل در کارگاه این مسئولین و کارشناسان رو تنها به عنوان فردی بشناسند که مرتب اخطار داده و یا از اجرای فعالیت ناایمن جلوگیری نماید. اگر تا بحال به این صورت فکر می کردید باید بگوییم تا حدودی در اشتباه هستید.

مهمترین وظیفه یک کارشناس ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در وهله اول آموزش به پرسنل هست. آموزش به منظور افزایش آگاهی کلیه شاغلین و پرسنل کارگاهی مهمترین وظیفه ای که خود این کارشناسان به اهمیت آن واقف هستند. یک کارشناس خبره و حرفه ای در وهله اول سعی در ایجاد مستندات کارگاهی و بایگانی آنها به نحو احسن دارد، که در مواقع شرایط ضروری (که یکی از آنها می تواند وقوع حادثه برای شخص باشد) بتواند از آن مدارک و مستندات در هر دادگاه و محکمه ای استفاده نماید.

با توجه به تعدد فعالیتهای اجرایی در کارگاه یک پروژه و همچنین نوع و ماهیت آن، نوع و نحوه آموزش موارد ایمنی در خصوص آن نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین هر مسئول و یا کارشناس HSE باید فرم آموزش مربوط به همان فعالیت را استفاده نماید. در این گونه فرمها  معمولا در قسمت انتهایی آن، مربوط به تعهد شخص آموزش دیده است. دلیل اهمیت اخذ تعهد از افراد شرکت کننده در جلسه آموزش کارگاهی به این دلیل است که همیشه درصدی از علل وقوع حوادث در کارگاه عدم رعایت خود کارگر یا شخص حادثه دیده در استفاده از وسائل حفاظت فردی است. پس به همین دلیل این مدرک و فرم آموزش کارگاهی تا حدودی می تواند پیمانکار و مسئول ایمنی کارگاه را از هر گونه اتهامی مبرا کند.

فرم کارگاهی در قالب ورد (Word) که این بار در همین خصوص برای فعالین و شاغلین این حوزه آماده نمودیم ، فرم آموزش HSE ایمنی جوشکاری و برشکاری (کل عملیات مربوط به آن) است که در انتهای آن محلی برای اخذ تعهد از افراد شرکت کننده در آن کلاس و کارگاه مورد نظر است. باید بگوییم که فرم مذکور بسیار کاربردی بوده و تمامی کارگاه و پروژه های بزرگ از این فرم استفاده می نمایند.